کاوه حیدرآبادی

دست نوشته های کاوه حیدرآبادی

4.89 8

هک سایت شرکت سیمان عربستان

به نام خدا اینجانب کاوه حیدرآبادی مسئولیت هک سایت سلیمان عربستان را به عهده می گیرم. دلیل هک این سایت حمله سایبری چند روز پیش هکر های عربستان به سایت مرکز آمار ایران است.

مدت مطالعه: 65 دقیقه